zmiana

30.10.2015

Informujemy, że w dniu 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek Emitel sp. z o.o. oraz Romford Investments sp. z o.o.. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku Romford Investments sp. z o.o. przez spółkę Emitel sp. z o.o. Z dniem połączenia spółka Emitel Sp. z o.o. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Romford Investments sp. z o.o.

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje zatem wyłącznie Spółka: Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482636, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 14694521.

12.10.2015

W dniu 9 października 2015 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował dokument zatytułowany  „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli publiczne koszty monopolu na rynku” (raport ZPP). Podstawową tezą i zarazem wnioskiem płynącym z lektury dokumentu jest stwierdzenie, jakoby „Podczas konkursu na częstotliwości telewizji mobilnej doszło najprawdopodobniej do antykonkurencyjnej zmowy pomiędzy czołowymi operatorami telefonii komórkowej w Polsce, jak wykazał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego efekcie na polskim rynku radiodyfuzji zaistniał monopol – koszty cyfryzacji telewizji zostały zawyżone o kilkaset milionów złotych, a zyski z tego tytułu płyną za granicę„.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby  w lipcu 2011 roku, w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej „Emitel nie przedstawił Telewizji Polskiej najtańszej oferty” Emitel zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy informuje, że:

1) Zamówienie  w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej stanowiło zamówienie uzupełniające udzielone w ramach wcześniej zawartej umowy na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T” (Multipleksu 3), w wyniku przetargu nieograniczonego, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, w której to umowie udzielenie takiego zamówienia uzupełniającego było przewidziane.

2) Prawidłowość trybu udzielenia tego zamówienia potwierdzona została prawomocnym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 1295/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. wydanym na skutek odwołania wniesionego przez INFO-TV-FM Sp. z o.o., którego treść zamieszczamy.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby „[…] poza sięgającymi szacunkowo ok. 477 milionów złotych stratami, wynikającymi z rzeczywistego braku konkurencji, spowodowanego m.in. porozumieniem zawartym przy konkursie na częstotliwości telewizji mobilnej, na cyfryzacji polskiej telewizji naziemnej, a ściślej rzecz biorąc – na monopolizacji rynku, sumy liczone w miliardach zarobiły firmy reprezentujące zagraniczny kapitał.” Emitel informuje, że zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, zamówienia uzyskane przez Emitel od Telewizji Polskiej w zakresie obsługi technicznej multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej (Multipleks 3) lub emisji poszczególnych kanałów TV (Multipleks 1) udzielone zostały zgodnie z regułami konkurencji, realizowanymi w przepisach regulujących udzielanie zamówień publicznych, w szczególności w procesie konkurencyjnym obejmującym usługi w ramach Multipleksu 3, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, tańszą o około 340 milionów złotych od oferty konkurencyjnej.

W rzeczywistości bowiem:

– w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T”, wpłynęły do Telewizji Polskiej dwie konkurencyjne oferty:

1) Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o. w Warszawie, z ceną wynoszącą 956.370.020,38 zł

2) TP Emitel Sp. z o.o. w Krakowie (obecnie Emitel Sp. z o.o. w Warszawie), z ceną wynoszącą 615.660.666,25 zł

Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– INFO-TV-FM Sp. z o.o. w ogóle nie złożyła w tym przetargu oferty. Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– tym samym wyliczenie kwoty rzekomych strat oparte jest na porównaniu wartości rzeczywiście udzielonych zamówień z hipotetycznymi wartościami ofert, które nie zostały złożone.

– wybór faktycznie złożonej w przetargu nieograniczonym (a nie domniemanej) konkurencyjnej w stosunku do Emitela oferty, oznaczałby wybór oferty droższej o około 340 milionów złotych, zatem o żadnych stratach lub liczonych „w miliardach złotych” „zarobkach” jakichkolwiek podmiotów wywołanych rzekomym brakiem konkurencji w ogóle nie może być mowy, zwłaszcza że twierdzenia o wysokości tych „zarobków” opiera się na porównywaniu wartości księgowej „aktywów netto Emitela” z rynkową wyceną wartości spółki, które są nieporównywalne.

—-

-> Zawiadomienie o wyniku przetargu

-> Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2011 roku

09.10.2015
gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

Miejscowości Żórawina, położona 15 kilometrów od Wrocławia, w gminie Żórawina (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). Gmina posiada wyjątkowo dogodne połączenia komunikacyjne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do zbycia przewidywane są części działki o nr 637/2 (Żórawina, obręb 0030) o pow. ok. 1,5 ha (rodzaj użytków – Bi). Dla nieruchomości nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium, kierunków i uwarunkowań zagospodarowania terenu- tereny przeznaczone pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej (symbol T. Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie. Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena – 150 000 zł

W przeważające części teren do zbycia – to grunty pod uprawę. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny upraw rolnych

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr WR1K/00285042/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Znaczna część gruntu przewidzianego do zbycia nie wymaga dodatkowych nakładów przed podjęciem upraw. Grunt może być wykorzystany na cele związane z rolnictwem lub na inwestycyjne.

09.10.2015
gmina Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie

Cena – 1 300 000 zł

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami. (grunt o pow. ok. 13 000 m2, budynek pow. użytkowa 1152 m2) Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 73.

Nieruchomość zabudowana jest:

budynkiem techniczno biurowym
budynkiem magazynu paliw
budynkiem stacji transformatorowej,
Na terenie znajdują się: wiata stalowa na 4 stanowiska, zbiornik ppoż, studnia głębinowa, szambo, drogi wewnętrzne utwardzone trylinką oraz chodniki betonowe z płyt.

Nieruchomość jest ogrodzona. Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie. Na terenie nieruchomości funkcjonuje obiekt nadawczy. Budynek techniczno biurowy wyposażony w instalację co (miejscowa – piec na olej opałowy), instalacje wodociągową z własnego źródła zasilania, instalację kanalizacyjną (szambo), instalacje elektryczną

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość oznaczona jako tereny infrastruktury nadawczej i retransmisyjnej oraz tereny dolesień.

09.10.2015
gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie

Szczecin jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa zachodniopomorskiego, w północnozachodniej części Polski.

Obiekt położony w północnej części miasta, w dzielnicy Warszewo, przy ul. Poznańskiej 3d. Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 300 m2, usytuowane na pierwszym piętrze budynku technicznego.

Stawka czynszu –20 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23%

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej. Droga dojazdowa do budynku wykonana w części z płyt betonowych typu Trylinka, w dobrym stanie technicznym.

Na terenie nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe.

Przewidziana pod wynajem powierzchnia składa się z dwóch pomieszczeń, oddzielonych od siebie stalową ścianą. W przypadku jej likwidacji otrzymujemy jedną dużą powierzchnię.

Wejście do pomieszczeń odbywa się ze wspólnej klatki schodowej, na której znajduje się toaleta. Pomieszczenia w średnim stanie technicznym, wyposażone w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, linię telefoniczną. Na podłogach drewniany parkiet. Okna nowe plastikowe. W jednym większym pomieszczeniu w środkowej części znajduje się osiem filarów podtrzymujących konstrukcję sufitu.
Część powierzchni ze wzmocnionym stropem.

09.10.2015 15:58
gmina Sławoborze, powiat swidwińskii, województwo zachodniopomorskie

Sławoborze to gmina położona w środkowej części województwa zachodniopomorskiego. W bezpośredniej bliskości, przy granicy gminy przebiega droga krajowa relacji Szczecin – Gdańsk, a na południe od gminy przebiega modernizowany ciąg dróg wojewódzkich łączący Świnoujście z centrum Polski.

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 5/1 zlokalizowane w miejscowości Sławoborze(Sławoborze, obręb Trzciana) – o pow. ok. 5 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo własności gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie. Działki znajdują się w sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena 100 000 zł

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO2B/00017016/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Świdwin.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod obiekt telekomunikacyjny.

Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych W odległości ok. 1 km znajdują się zabudowania mieszkalne.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne. Możliwość przeznaczenia działki na cele rolnicze, lub złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Sławoborze

09.10.2015
gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko – mazurskie

Olsztyn – dzielnica Pieczewo- w sąsiedztwie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Do zbycia przewidywane są części działek o nr 4/7 i 4/16 – zlokalizowane w Olsztynie, przy ul. Masztowej 1 (Olsztyn, obręb 0099- Olsztyn) – o pow. ok. 4 ha – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Cena – 3 000 000 zł

Nieruchomość znajduje się na terenie dzielnicy Pieczewo, na osiedlu Piękna Góra- w sąsiedztwie byłego poligonu wojskowego

Nieruchomość graniczy z jeziorem Skanda, w pobliżu znajduje się duża piaszczysta plaża oraz nieodległe piaszczyste i strome leśne urwisko – tworzą wspaniałe miejsce do wypoczynku. Dookoła prawie całego zbiornika można przejść ścieżką.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod:; zieleń krajobrazową ekologiczną – z dopuszczoną zabudową zgodną z planem (dz. 4/7). Dla dz. 4/16 – dopuszczalna infrastruktura telekomunikacyjna, drogi, przestrzeń publiczna, brak ustalonej linii zabudowy.

Z uwagi na sąsiedztwo byłego poligonu wojskowego (z planowanym przekształceniem w osiedle mieszkaniowe wraz z terenami rekreacyjnymi) oraz XIX- wiecznego majątku Piękna Góra – nieruchomość proponowana do zbycia posiada atrakcyjną lokalizację i potencjał inwestycyjny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny.

Dane kontaktowe:

tel. 508197370
e-mail: Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Olsztyn, ul. Masztowa
Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

09.10.2015
gmina Niegowa, powiat myszkowski, województwo śląskie

Niegowa, miejscowość na terenie obszaru Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Obiekt położony na obrzeżach miejscowości.

Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 480 m2, usytuowane na 8 piętrach (od 1 do 8 kondygnacji) budynku technicznego.

Stawka czynszu –10 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23 %
(dodatkowo koszty utrzymania i zużytych mediów)

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej.

Pomieszczenia znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach składają się z trzech pokoi, pomieszczeń socjalnych oraz korytarza. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną, wodną oraz elektryczną. W budynku zainstalowana i sprawna winda, klatka schodowa jest dość wąska.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych najmem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Niegowa

09.10.2015
gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka.

Wieś Miłki położona jest ok. 15 km na południe od Giżycka. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo – Buwełno – Ublik Mały (tzw. Zielone Jezioro) z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatem , czy Konopkami Wielkimi. Dziewicze Bagna Nietlickie i zanikające jezioro Wąż stanowią ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa. Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami w okolicach Bielskich i Danowa można znaleźć ciszę i spokój

Gmina Miłki posiada sieć dróg umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich miejscowości.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki w Miłkach, przy ul. Jeziornej, o nr:

208/4 – o pow. 2, 2890 ha
208/5 o pow. 2,4844 ha
Ogółem powierzchnia do zbycia – 4,7734 ha.

Działki znajdują się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego. Po uzgodnieniu istnieje możliwość sprzedaży mniejszych działek.

Cena – 700 000 zł

Działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr OL1G/00023801/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Giżycko.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przewidziane są pod usługi turystyczno- sportowo – bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, położone częściowo w strefie ochrony jeziora.

Teren przedmiotowych działek to oznaczony symbolem 2UT/US obszar łąk, pastwisk, upraw polowych i nieużytków przeznaczony na usługi turystyczno – sportowe bez mieszkalnictwa, położony częściowo w strefie ochronnej jeziora. Nowe obiekty kubaturowe, w zasadzie parterowe, architekturą, detalem i użytymi materiałami powinny nawiązywać do tradycyjnej zabudowy terenu.

W sąsiedztwie przedmiotowych działek zlokalizowane jest Jezioro Wojnowo (działka nr 208/4 graniczy z jeziorem).

Grunty położone są na zboczu wzgórza, na pochyłym terenie, w sąsiedztwie Jeziora Wojnowo, lasów sosnowych oraz drogi wojewódzkiej Miłki- Rydzewo. Droga dojazdowa do przedmiotowych działek jest utwardzoną, wąską drogą asfaltową.

Granicę działki nr 208/4 z prawej strony wyznacza linia brzegowa jeziora, z lewej droga z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka nr 208/5 sąsiadująca z drogą dojazdową do obiektu nadawczego oraz z drogą na działce nr 208/6 to grunty orne klasy IVb i VI oraz pastwiska trwałe klasy IV i V.

Przez Jezioro Wojnowo w Miłkach planuje się budowę drugiego traktu do przepłynięcia łódką na jezioro Śniardwy, dlatego też obszar ten stanie się atrakcyjny dla celów rekreacyjnych, i turystycznych. Pojawi się możliwość przepłynięcia tej trasy w dwóch przeciwnych kierunkach, a nie jak jest do tej pory, tylko w jedną stronę kajakiem.

Działki wyjątkowo atrakcyjne dla osób prowadzących działalność związaną z turystyką i rekreacją: np. bazy wypożyczania sprzętu wodnego, obsługi przystani na brzegach jezior, lub realizacje obiektów sportowo rekreacyjnych (boiska, pola golfowe).

08.10.2015

gmina Milejewo, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie

Jagodnik to wieś malowniczo położona wśród lasów w zachodniej części gminy Milejewo, bezpośrednio sąsiadująca z miastem Elbląg i gminą Elbląg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wieś jest szczególnie predysponowana do rozwoju turystyki krajoznawczej i agroturystyki.

Cena – 250 000 zł

Do zbycia przewidywana jest niezabudowana części działki o nr ewidencyjnym 110, położona w miejscowościJagodnik (Milejewo, obręb Jagodnik – rodzaj użytków – pastwiska i grunty orne o pow. ok. 5 ha. – prawo własności gruntu. Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr EL1E/00058498/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości Jagodnik, przylega do kompleksu leśnego. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne – możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie zmiany w planie i dostosowanie do innych funkcji. Nieruchomość położona w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej. Prowadzona polityka władz samorządowych sprzyja:

  • budowie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe),
  • ochronie środowiska naturalnego (kanalizacja gminy),
  • tworzeniu strefy usług wokół rolnictwa (przetwarzanie produktów rolnych, zakłady rzemieślnicze i handlowe pracujące dla rolnictwa),
  • ochronie dziedzictwa kulturowego (ochrona konserwatorska zwartej zabudowy wsi, utrzymanie istniejącej sieci dróg wewnątrz wsi i w jej bezpośrednim sąsiedztwie),
  • zagospodarowaniu terenów sportowo – rekreacyjnych i szlaków turystycznych

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Jagodnik, gm. Milejewo