Aktualności Pozew przeciwko Magna Polonia S.A.

25.11.2015

W dniu 30 października Emitel wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zasądzenie od Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Emitel kwoty 2.100.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Pozew został doręczony Magna Polonia S.A. w dniu 18 listopada 2015 roku. Podstawą roszczenia jest łącznie siedem spośród większej liczby znanych Emitel i udokumentowanych przypadków naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez Magna Polonia S.A., związanych z prowadzonymi w 2012 i 2013 roku przez strony negocjacjami dotyczącymi nabycia przez Emitel od Magna Polonia S.A. udziałów spółki Info-TV-Operator. Zgodnie z umową zawartą przez strony w dniu 1 grudnia 2011 roku, na skutek tych naruszeń powstał obowiązek zapłaty przez Magna Polonia S.A. siedmiu kar umownych, w kwocie po 300 tys. zł każda, przy czym łączna kwota kar umownych zgodnie z tą umową nie może przekroczyć sumy 2.100.000,00 zł. Dowodem naruszeń poufności przez Magna Polonia jest między innymi załączona do pozwu treść korespondencji elektronicznej pochodzącej od osób, reprezentujących interesy Magna Polonia S.A.

Dwa spośród naruszeń poufności, stanowiących podstawę pozwu wniesionego przez Emitel, wyszły na jaw w toku postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wytoczonej przez Magna Polonia przeciwko Emitel w grudniu 2013 roku. Dotychczas zebrany w tej sprawie materiał dowodowy jednoznacznie uzasadnia stanowisko Emitel, zgodnie z którym pozew wytoczony przez Magna Polonia S.A. jest całkowicie bezpodstawny.