EmiSmart Internet rzeczy

Zgłoś chęć współpracy

Zgłoś chęć współpracy

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt SmartCity / IoT?
Chcesz skorzystać z naszej sieci w standardzie LoRaWAN w swoim projekcie?
Potrzebujesz wzmocnienia sygnału komórkowego w hali, magazynie, budynku lub jego okolicy?
Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

 

  Nazwa firmy

  Imię

  Nazwisko

  Miasto

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres poczty elektronicznej

  Opis projektu  *Oświadczenia

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektów IoT, w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości lub podatkowych, w celach archiwalnych dla potrzeb wykazania okoliczności faktycznych, w celu prowadzenia i rejestracji korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  Mają Państwo prawo do:
  – dostępu do danych osobowych i informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  – sprostowania danych osobowych,
  – żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania,
  – sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej, jeśli Państwa zdaniem naruszamy obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.

  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, a jeżeli roszczenia nie powstały, przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.

  Odbiorcami danych mogą być:
  – członkowie organów statutowych Emitel S.A., pracownicy lub współpracownicy Emitel S.A.
  – podmioty powiązane kapitałowo z Emitel S.A. oraz osoby wchodzące w skład ich organów,
  – kontrahenci Emitel S.A. na podstawie umowy zawartej z Emitel S.A.,
  – inne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którymi Emitel S.A. lub osoba trzecia działająca w ramach uprawnień Emitel S.A. posługuje się do realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z celów przetwarzania wskazanych powyżej,
  – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy,

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować listownie na adres Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej compliance@emitel.pl.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.