Polityka prywatności

Legal information

General information

EmiTel S.A. (“Emitel”) operates and administers an internet service www.emitel.pl (“Service”) made available to the users of the Service (“Service Users”). To fully protect the rights of the Service Users, please read the information below before using the Service.

Liability

The Service provides only general information. Emitel does not provide any guarantees concerning the form and content of information in the Service, including, but not limited to, relevance, accuracy, completeness, detail and usefulness of the information for specific Service Users’ purposes. Emitel shall not be liable for any damages for Service Users or third parties arising from the use of the Service. The Service User shall bear any and risks related to the use of the Service, including the risk associated with the use of information included in the Service.
Emitel may amend any information in the Service at any time chosen by Emitel, with no obligation to notify the Service Users of the same in advance.

Copyright

Any rights to the Service, including the rights to its graphical elements or layout of particular pages or any other elements of the Service are reserved. The Service and all elements thereof are protected under the law, including the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994 (consolidated text: Journal of Laws of 2000 No. 80 item 904, as amended), the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Journal of Laws of 1993 No. 47 item 211, as amended) and the Databases Protection Act of 27 July 2001 (Journal of Laws of 2001 No. 128 item 1402, as amended).
The Service may be used only under so called “permitted use” of the Service User, i.e. only for private and non-commercial purposes, on condition that no rights under the law, including copyright and trademark rights, are infringed. The use of the Service for other purposes is subject to a respective written agreement with Emitel.

Privacy

To protect and respect the privacy of the Service Users, any personal data published in the Service or processed for the Service purposes, including the data of the Service Users, are legally protected under the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (consolidated text: Journal of Laws of 2002 No. 101 item 926, as amended).

Processed data

For the purpose of operating the Service, Emitel shall collect and process the following personal data of the Service Users:
• e-mail addresses sent by Service Users to Emitel;
• information about the use of the services by users and their IP addresses on the basis of the analysis of access logins; the said data shall be processed by Emitel for technical and statistical purposes in case of the demographic analysis of the Service Users.
Emitel shall treat any and all above-mentioned personal data as provided voluntarily, under Article 23.1.1 of the Personal Data Protection Act. Emitel shall not be liable in case any of the Service Users provides untrue or incomplete data.
Emitel may process personal data included in the recruitment form, and provided e-mail addresses, under a respective separate consent, for the purpose of the marketing of goods and services and third party goods and services in which Emitel has majority stakes, pursuant to 4 § 1.4 of the Act of 15 September 2000 – Code of Commercial Companies.

Data availability and use

Emitel shall not sell, disseminate or discloses the processed data, unless:
• it is required under the law;
• it is necessary to take measures for public good, as provided by the law;
• it is necessary to accomplish the legally justified objectives of EmiTel, and the processing does not infringe any rights and freedoms of the person whose data are sold, disseminated or disclosed.
Emitel reserves the right to disclose the Service Users’ data in the form of summary reports to cooperating agencies or services. Such data may be used to:
• monitor the traffic in the Service;
• monitor the number of visits on the Service
• and other statistics and analytics purposes

Uwagi ogólne

Emitel S.A. (zwana dalej: Emitel) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.emitel.pl (Serwis), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, Emitel prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Emitel nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.
Emitel przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Emitel  terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie, własność przemysłowa

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Emitel.
Logo EMITEL oraz inne słowa, znaki graficzne lub symbole identyfikujące EMITEL S.A. lub jego usługi, są znakami towarowymi firmy EMITEL S.A.
Inne słowa, znaki graficzne lub symbole w tym dokumencie, które identyfikują inne strony lub towary lub usługi innych podmiotów, mogą być znakami towarowymi lub znakami usług tych innych stron i pozostawać ich własnością.

Emitel chętnie zapozna się z kopią jakiejkolwiek innej publikacji, która cytuje lub korzysta z treści na stronach internetowych Emitel, jako źródła.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Emitel zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
•    adresy e-mail przesyłane do Emitel przez Użytkowników Serwisu;
•    informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Emitel przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe Emitel uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych lub podania danych przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, jeżeli okoliczność ta nie była Emitel ujawniona.

Informujemy, że administratorem tych danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji osób korzystających Serwisu. Każdy ma prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Emitel nie przetwarza danych osobowych, chyba że:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Emitel w szczególności przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach statystycznych i analitycznych Emitel oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Emitel  – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

W związku z tym Emitel zastrzega sobie także prawo do powierzenia danych osobowych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. W takim wypadku dane osobowe mogą być powierzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w celu:
•    monitorowania ruchu w Serwisie,
•    monitorowania oglądalności Serwisu,
•    lub w innych w celach statystycznych i analitycznych Emitel
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Bezpieczeństwo w sieci – Potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz rekomendowane środki ostrożności

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 175e. 1. ustawy Prawo Telekomunikacyjne zamieszczamy link do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na której prezentowane są informacje o:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej poprzez uruchomienie odnośnika do strony:

https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/

Przykładowe źródła dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa korzystania z sieci telekomunikacyjnych: