Informacje prawne

Uwagi ogólne

Emitel S.A. (zwana dalej: Emitel) prowadzi i administruje serwisami internetowymi pod adresami internetowymi www.emitel.pl, forum.emitel.pl, mux8.tv, mux.8.pl emimaps.emitel.pl (Serwisy), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisów (Użytkownikom Serwisów). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisów, Emitel prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów.

Odpowiedzialność

Serwisy mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Emitel nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisach, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisów. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisów lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisów. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisach ponosi Użytkownik Serwisu.
Emitel przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisach, w wybranym przez Emitel  terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisów.

Prawa autorskie, własność przemysłowa

Wszelkie prawa do Serwisów, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisów oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwisy oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisów jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisów, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisów w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Emitel.
Logo EMITEL oraz inne słowa, znaki graficzne lub symbole identyfikujące EMITEL S.A. lub jego usługi, są znakami towarowymi firmy EMITEL S.A.
Inne słowa, znaki graficzne lub symbole w tym dokumencie, które identyfikują inne strony lub towary lub usługi innych podmiotów, mogą być znakami towarowymi lub znakami usług tych innych stron i pozostawać ich własnością.

Emitel chętnie zapozna się z kopią jakiejkolwiek innej publikacji, która cytuje lub korzysta z treści na stronach internetowych Emitel, jako źródła.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisów, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisach lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisów, w tym dane Użytkowników Serwisów, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisów, Emitel zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisów:
•    adresy e-mail przesyłane do Emitel przez Użytkowników Serwisów;
•    informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Emitel przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe Emitel uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych lub podania danych przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, jeżeli okoliczność ta nie była Emitel ujawniona.

Informujemy, że administratorem tych danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji osób korzystających Serwisów. Każdy ma prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisów. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Emitel nie przetwarza danych osobowych, chyba że:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Emitel w szczególności przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach statystycznych i analitycznych Emitel oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Emitel  – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

W związku z tym Emitel zastrzega sobie także prawo do powierzenia danych osobowych Użytkowników Serwisów w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. W takim wypadku dane osobowe mogą być powierzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w celu:
•    monitorowania ruchu w Serwisach,
•    monitorowania oglądalności Serwisów,
•    lub w innych w celach statystycznych i analitycznych Emitel
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Bezpieczeństwo w sieci – Potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz rekomendowane środki ostrożności

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 175e. 1. ustawy Prawo Telekomunikacyjne zamieszczamy link do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na której prezentowane są informacje o:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej poprzez uruchomienie odnośnika do strony:

https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/

Przykładowe źródła dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa korzystania z sieci telekomunikacyjnych:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W UMOWACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITEL S.A.

 1. W przypadku, gdy dla należytego wykonania jakiejkolwiek umowy konieczne będzie powierzenie Emitel przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga strona, lub powierzenie przez Emitel przetwarzania danych osobowych, Emitel zawiera odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do wykonania danej umowy.
 2. Emitel wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia lub wykonania umowy. Emitel pozyskuje i posiada zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, o ile ich uzyskanie było konieczne.
 3. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej Rozporządzeniem) Emitel stosuje poniższe zasady.
 4. Emitel oraz druga strona zawartej umowy, każda odpowiednio jako administrator danych osobowych, udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy, w celu ich przetwarzania na zasadach i w celu określonym poniżej.
 5. Emitel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chroni prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Emitel zależnie od potrzeby wynikającej z celu przetwarzania danych, przetwarza następujące udostępnione dane zwykłe osób wskazanych przez drugą stronę wyłącznie w celu realizacji umowy, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych:
  a. imię i nazwisko,
  b. numer dowodu osobistego,
  c. numer rejestracyjny pojazdu, w razie korzystania z parkingu Emitel
  d. numer telefonu służbowego,
  e. adres poczty elektronicznej,
  f. dane logowania do Systemu Komputerowego, w razie udzielenia dostępu do Systemu Komputerowego.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego lub zabezpieczenia technicznego.
 8. Emitel zabezpiecza dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Emitel dokłada należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.
 10. Emitel nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały dane osobowe w celu realizacji umowy.
 11. Emitel zobowiązuje się współpracować z drugą stroną umowy w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia.
 12. Emitel dokonuje zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych drugiej stronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 48 godzin. Informacja przekazana drugiej stronie zawierać będzie co najmniej:
  a. opis charakteru naruszenia oraz – o ile to możliwe – wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
 13. Emitel przetwarza dane osobowe otrzymanych od drugiej strony do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań administratora związanych z realizacją umowy.
 14. W terminie 30 dni od rozwiązania Umowy, Emitel usuwa dane osobowe otrzymane od drugiej strony ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 15. W zakresie nieuregulowanym powyżej będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 16. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie oraz przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, z którym można kontaktować się listownie na ten adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres compliance@emitel.pl z dopiskiem „Dotyczy danych osobowych”. Emitel S.A. nie powołała inspektora ochrony danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym w szczególności realizacji jej przedmiotu lub zabezpieczenia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 17. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  –organy administracji publicznej,
  – inne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którymi Emitel lub osoba trzecia działająca w ramach uprawnień Emitel posługuje się do realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy,
  – podmioty powiązane kapitałowo z Emitel S.A. oraz osoby wchodzące w skład ich organów,
  – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy.

  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.