Aktualna oferta ramowa Emitel S.A. o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych zmieniona i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją nr. DHRT.WORK.6082.2.2018.373.

Zmiana Oferty Ramowej Emitel S.A.

Oferta Ramowa Emitel S.A.

Instrukcja wypełniania Wniosku o Wizję Lokalną oraz Wniosku o Dostęp

Emitel S.A. informuje, że dnia 16 lipca 2024 roku doszło do prawomocnego uchylenia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 17 stycznia 2018 r. nr DHRT.SMP.6040.2.2017.177 („Decyzja”).

Decyzją:

a/ określono rynek właściwy jako krajowy rynek świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym,

b/ ustalono, że na krajowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej,

c/ wyznaczono Emitel S.A. jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na krajowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym,

d/ nałożono na Emitel S.A. obowiązki regulacyjne w zakresie niezbędnym do zapewnienia przez Emitel S.A. dostępu do infrastruktury służącej do świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym, w tym obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów infrastruktury, sieci oraz udogodnień towarzyszących.

Prawomocne uchylenie Decyzji nastąpiło na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 lipca 2024 r., sygn. akt VII AGa 1156/23 oddalającego apelację Prezesa UKE od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – z 6 czerwca 2023 r., sygn. akt XVII AmT 142/19, którym Decyzja została uchylona w całości.

Oznacza to, że na krajowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym na Emitel S.A. nie ciążą już wskazane wyżej obowiązki regulacyjne.

Informacje Ogólne

Plan wykorzystania infrastruktury Emitel S.A. na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej

2024 (III)

2024 (II)

2023

2022

2021

Raporty KPI

Publikujemy aktualną analizę wykonania wskaźników KPI (mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji przez Emitel S.A. usług dostępu na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału RTV na rzecz nadawców).

Raport za drugi kwartał 2024 dla usług dostępu do infrastruktury radiowej

Raport za drugi kwartał 2024 dla usług dostępu do infrastruktury telewizyjnej

Raporty archiwalne