Udostępnij:

Dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie – to kierunki polityki ESG, którymi kieruje się Emitel.

W opublikowanym właśnie raporcie za 2021 rok firma podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). To pierwszy raport ESG, sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI).

– To nasz pierwszy raport ESG, który stworzyliśmy w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące. Celem naszego raportu jest przedstawienie naszego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Jestem przekonany, że to roczne podsumowanie naszych działań pokazuje, że po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W sierpniu 2021 roku Zarząd Emitel zatwierdził Politykę ESG na lata 2021-2025. To jeden z najważniejszych dokumentów spółki, który definiuje główne cele działalności w obszarze środowiska naturalnego (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W trakcie prac nad dokumentem w pierwszej kolejności zidentyfikowane zostały kierunki strategiczne oraz konieczne do podjęcia działania, a do każdego kierunku przypisano odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ.

Emitel rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku, oprócz stałych inicjatyw i projektów zainicjowanych w poprzednich latach, firma podjęła szereg nowych działań, takich jak m.in. partnerstwo w konkursie „Fair to Women”, organizowanym przez Fundację Vox Feminae we współpracy z partnerem merytorycznym PwC Polska. Emitel dołączył także do inicjatywy 30% Club Poland jako jeden z 13 firm członków – założycieli w Polsce. Emitel stoi na stanowisku, że konieczne jest aktywne promowanie różnorodności w biznesie, w tym w szczególności wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Jednym z priorytetów firmy jest również dbałość o środowisko naturalne. Celem Emitel jest systematyczne powiększanie areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz udział w programach ochrony gatunkowej. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach ochrony sokoła wędrownego. Podejmuje też działania mające na celu redukowanie zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Na dwóch obiektach nadawczych Emitel wybudował pilotażowe instalacje fotowoltaiczne, które zasilają emisje RTV, a w roku 2022 przewidziano budowę kolejnych kilkunastu instalacji. Firma kupuje również energię elektryczną od brokera oferującego największy udział energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu aż 86% całkowicie zużytej energii elektrycznej jest wolne od emisji CO2.

W 2021 r. Emitel znalazł się w czołowej 15 przedsiębiorstw w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Spółka zdobyła również rekordową liczbę 90 punktów na 100 możliwych oraz ponownie otrzymała wyróżnienie 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Działania i wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego zostały bardzo wysoko ocenione przez audytorów. Zaangażowanie w ESG realizowane przez Emitel doceniło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ubiegłorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy w Polsce przegląd działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu.

Raport dostępny pod linkiem: https://www.emitel.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-ESG_Emitel_2021.pdf